Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIA O ZÁSADÁCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

(PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ)

S účinnosťou odo dňa 25. mája 2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „Nariadenie“). V súvislosti s Naradením nadobudol dňa 25. mája 2018 účinnosť zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon“).

I. TOTOŽNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA A ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

1.1. Vaše osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom prevádzkovateľa (ďalej len „Spoločnosť“), ktorým je

Obchodné meno/meno a priezvisko IČO Adresa trvalého bydliska/sídlo PSČ Obec
BENCONT PROPERTY, s. r. o. 35 965 673 Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava

Vaše osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom spoločného prevádzkovateľ (ďalej len „Spoločný prevádzkovateľ“), ktorým sú 

Obchodné meno/meno a priezvisko IČO Adresa trvalého bydliska/sídlo PSČ Obec
BENCONT DEVELOPMENT, a. s. 44 119 640 Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava
2JTI, s. r. o. 44 648 928 Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava
GULIREAL, s. r. o. 36 616 672 Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava
NOVÝ MARTIN M2, a. s. 47 575 212 Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava
BENCONT PROPERTY, s. r. o.  35 965 673 Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava

1.2. Spoločnosť a Spoločný prevádzkovateľ môže vaše osobné údaje spracúvať aj prostredníctvom sprostredkovateľa. Spoločnosť a Spoločný prevádzkovateľ prehlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa vždy postupuje s odbornou starostlivosťou a dbá o bezpečné a zákonné spracúvanie osobných údajov, zverených sprostredkovateľovi. 

1.3. Vaše osobné údaje zdieľame s tretími osobami iba vtedy, ak je ich zdieľanie v súlade s Nariadením a so Zákonom; toto zdieľanie je zároveň upravené na zmluvnom základe, aby bola zabezpečená maximálna ochrana vašich osobných údajov.

1.4. Rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými prichádzame do kontaktu, a to bez ohľadu na to, či Spoločnosť a/alebo Spoločný prevádzkovateľ osobné údaje spracováva sama, v pozícii prevádzkovateľa, alebo ich spracováva ako sprostredkovateľ v mene iného prevádzkovateľa - obchodných partnerov. Rešpektujeme právo na súkromie a dôvernosť informácií, ktoré získame, vrátane osobných údajov. Informačnú bezpečnosť a ochranu informácií, hlavne osobných údajov, považujeme za dôležitú súčasť svojho fungovania na trhu poskytovaných služieb, a dbáme na to, aby boli informácie v systémoch dôsledne chránené, aby boli spracúvané výlučne na to poverenými osobami, a aby tieto informácie neboli sprístupňované na to nepovolaným osobám. 
1.5. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy a jej následného plnenia môže mať za následok nemožnosť uzatvoriť zmluvný vzťah a uskutočniť predaj. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe zákonnej povinnosti Spoločnosti a/alebo Spoločného prevádzkovateľa (napríklad účtovníctvo, povinnosti voči katastru, dodávateľom energií, AML, reklamácie, práva dotknutých osôb, oznamovanie protispoločenskej činnosti), ste povinný poskytnúť osobné údaje a strpieť ich spracúvanie. Neposkytnutie osobných údajov na tieto účely môže mať za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu, poskytnutie s tým súvisiacich služieb.

II. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ICH UCHOVÁVANIE A POSKYTOVANIE

Spracúvanie osobných údajov Spoločnosťou

2.1. Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom zabezpečenia prenájmu nehnuteľností na základe zmluvy (predzmluvného vzťahu) ktorej ste jednou zo zmluvných strán v spojení s plnením zákonných povinností podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (zmluvy, vady, reklamácie) a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

V prípade uplatnenia reklamácie na vady budú vaše osobné údaje spracúvané v súlade s pôvodným účelom spracúvania (predaj nehnuteľnosti) podľa čl. 6 ods. 4 Nariadenia.

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu a poskytnuté zmluvným stranám, subjektu realizujúcemu prípadné stavebné úpravy a sprostredkovateľovi. 
Spracúvanie osobných údajov Spoločným prevádzkovateľom

2.2. V prípade ak nám poskytnete svoje osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu, môžeme vám zasielať informácie o priebehu a realizácii stavby, v prípade, že prejavíte nezáväzný záujem o kúpu nehnuteľnosti. Tiež vám môžeme zasielať informácie o novinkách v rámci činnosti.

Vaše osobné údaje budú spracúvané do ukončenia činnosti alebo do odvolania vami udeleného súhlasu. osobné údaje sa neposkytujú.

Vami udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvaných osobných údajov do jeho odvolania. Odvolanie súhlasu môžete uskutočniť písomne na niektorú z uvedených adries alebo elektronicky na adrese rusnak@bencontd.sk.

2.3. Na základe plnenia zmluvného vzťahu a s tým súvisiacich finančných transakcií, spracúvame vaše osobné údaje s cieľom plnenia zákonných povinností súvisiacich so zabezpečením účtovníctva. Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.

Vaše osobné údaje spracúvame po dobu 10 rokov a poskytujeme ich príslušnému daňovému úradu a sprostredkovateľovi.

2.4. V nadväznosti na realizované zmluvné vzťahy môžeme vaše osobné údaje spracúvať na účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia a v spojení s čl. 9 ods. 2 písm. c) Nariadenia, ak by bolo nevyhnuté na obhajobu právnych nárokov alebo uplatňovanie súdnych právomocí spracúvať aj osobitnú kategóriu osobných údajov (napríklad údaje o zdraví). Účelom spracúvania sú prípadné súdne spory, mimosúdne urovnania, exekúcie, uplatňovanie právnych nárokov a súdnych právomocí.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 5 rokov od ukončenia konania a poskytujeme ich účastníkom konania, audítorovi, exekútorovi prípadne inému oprávnenému subjektu v rámci účelu spracúvania.

2.5. Je v oprávnenom záujme Spoločného prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje, s cieľom zlepšovania poskytovaných služieb, dokumentovania prípadných podnetov, návrhov, žiadostí dotknutých osôb, alebo reklamácií, ich prešetrenia alebo uplatnenia/preukazovania právnych nárokov.

Vaše osobné údaje budeme spracúva po dobu 5 rokov od ukončenia prešetrenia a nebudeme ich poskytovať tretím stranám.

2.6. Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa spracúvať kontakty subjektov, s ktorými vedie komunikáciu, má obchodné vzťahy a pod. a súčasne je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa, v spojení s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. zamestnávateľ poskytuje alebo zverejňuje osobné údaje svojich zamestnancov.

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a/alebo po dobu platnosti kontaktov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté účastníkom komunikácie.

2.7. S cieľom zabezpečiť plnenie zákonných povinností, ktoré Spoločnému prevádzkovateľovi vyplývajú z Nariadenia a Zákona pri vybavovaní žiadostí dotknutých osôb, ktoré si uplatňujú svoje práva budeme spracúvať vaše osobné údaje na tento účel po dobu 5 rokov od vybavenia žiadosti.

Vaše osobné údaje poskytneme vám ako dotknutej osobe prípadne subjektu, ktorý zabezpečuje podporu a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov. 

2.8. Pre zabezpečenie verejného záujmu v súvislosti archivovaním dokumentov budeme vaše osobné údaje spracúvať na účely správy registratúry a archivácie podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať podľa stanovených retenčných dôb a v prípade evidencií súvisiacich so správou registratúry po dobu 10 rokov od ukončenia evidencie. vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, ktoré plní úlohy na úseku správy registratúry a archívnictva a sprostredkovateľovi.

III. UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Vaše údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, uchovávame najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

3.2. Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

3.3. Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť a/alebo Spoločný prevádzkovateľ je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

IV. VAŠE PRÁVA

4.1 Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

4.2 Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme o vás mali správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás spracúvame sú nesprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite nás na to, a žiadajte o opravu vašich údajov (napr. zmena bydliska, zmena kontaktu, atď.). Spoločnosť a/alebo Spoločný prevádzkovateľ následne bez zbytočného odkladu tieto údaje opraví/doplní.

4.3 Ak S o vás spracovávame osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich spracovávame bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“).

4.4 Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak ich už nepotrebujeme pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov, obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov, po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť.

4.5 Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

4.6 Máte právo získať a požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe osobitných predpisov.

5.8 Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V. KONTAKTNÉ ÚDAJE

5.1. V prípade akýchkoľvek vašich otázok neváhajte nás kontaktovať na niektorú z vyššie uvedených adries alebo na rusnak@bencontd.sk.

Firma

BENCONT PROPERTY, s.r.o.

Polus Tower, Vajnorska 100/A

831 04 Bratislava

 

Cookies

Chcete vediet viac?

Zanechajte nám kontakt a my Vám zavoláme alebo napíšeme